decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda által üzemeltetett http://aprokfalva.hu/ weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységről

 

Miért készült ez a tájékoztató?

A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) üzemeltetésében lévő http://aprokfalva.hu/ weboldal tartalmaz olyan funkciókat és felületeket, amelyeken keresztül az érintettek személyes adatainak kezelésére kerül sor. Amennyiben az Óvoda a személyes adatait kezeli, úgy Ön érintettnek minősül.

Fontosnak tartjuk, hogy a jelen tájékoztató keretében bemutassuk az érintetteknek az adatkezelési tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelések legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Ki kezeli a személyes adatait?


A http://aprokfalva.hu/ weboldal működtetése során adatkezelő a Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda.  

Az adatkezelő elérhetőségei:

Címe:                       1185 Budapest, Barcika tér 8.

E-mail címe:            ovoda@aprokfalva18.hu

Webcíme:                 http://aprokfalva.hu

Telefonszáma:          +36-1-292-31-20

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Darázs és Társai Ügyvédi Iroda

Címe:                       1185 Budapest, Barcika tér 8.

E-mail címe:            ovoda@aprokfalva18.hu

Telefonszáma:          +36-1-460-98-76, +36-20-543-1448

 

A személyes adatok kezelésében résztvevő címzettekről az egyedi adatkezelési tájékoztatók „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt értesülhet.

 

Milyen elveket tart fontosnak az Óvoda a személyes adatok kezelése során?

 

Az Óvoda az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után az Óvoda felel.

Milyen jogai vannak az Óvoda által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

 

Amennyiben az Óvoda az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben az alábbi jogok illetik meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak az Óvoda által kezelt személyes adataival összefüggésben?

 

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Óvoda a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Óvoda kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.  A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYEDI ADATKEZELÉSEKRŐL

 

A továbbiakban bemutatásra kerülnek a http://aprokfalva.hu weboldalon keresztül megvalósuló konkrét, egyedi adatkezelések legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információk.

A http://aprokfalva.hu HONLAP COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

A http://aprokfalva.hu honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

 

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, a felhasználó személyének beazonosításához nem kötött adatokkal dolgoznak. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez.

A cookie-k letiltása:

 

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

AZ ÓVODA ÁLTAL FOGLALKOZTATOTT DOLGOZÓK NEVÉNEK, BEOSZTÁSÁNAK KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja az Óvoda dolgozóinak az Óvoda iránt érdeklődők, valamint az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekek szüleinek történő bemutatása.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Jelen célból az Óvoda az érintett, nem közalkalmazottként foglalkoztatott dolgozók nevét és beosztását mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokat a weboldalon történő közzététel által bárki megismerheti, kezelni kizárólag az Óvoda azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a munkakörükből adódó feladatuk. A weboldalon közzétett személyes adatokat a tárhely-szolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó tárolja.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a közzétett névnek és beosztásnak, valamint elérhetőségnek a honlapról történő eltávolítása időpontjáig tart.

Érvényes: 2018. május 25. napjától

 

Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda

 

Az adatkezelési tájékoztatót készítette:

Adeptus  Adatvédelmi  Kft.

1125 Budapest Virányos köz 4/a

Tel:                  06 30 460 1580,  06 70 434 8754

E-mail:             info@adeptuskft.hu

www.adeptuskft.hu

loading
×